När du söker en utbildning för just dina behov! 

 

Vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster

Regeringsuppdrag att kartlägga olägenheter och analysera behov av särskild reglering

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår att regeringen inför krav på behörighetsbevis och åldersgränser för snabbgående fritidsfartyg till sjöss. HaV föreslår också att den nuvarande vattenskoterförordningen upphävs. Regeringsuppdraget redovisades till miljödepartementet i november 2013.

Dokumentet hittar du på denna adress:

·                            www.havochvatten.se/download/18.5f66a4e81416b5e51f79e3d/1385899855510/analys-2031129-vattenskotrar.pdf

 

Publicerad: 2014-01-31

 

 

 

Töm båtens toa i land

 

Från och med den 1 april 2015 är det inte längre tillåtet att tömma toan rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en station i land.

 

  

Vattenskoterkörkort nästa sommar?

Till nästa sommar ska det krävas förarbevis för att få köra vattenskoter. Det föreslår regeringen som tillsätter en utredning som ska vara klar i höst.

Redan förra sommaren flaggade regeringen för att man ville ställa hårdare krav på den som framför de marina fordonen. Detta efter ett antal uppmärksammade olyckor med vattenskotrar,

Sedan dess har bland annat Havs- och vattenmyndigheten (Hav) utrett och lämnat förslag om att införa förarbevis.

”Den som framför vattenskoter ska känna till de regler och lagar som gäller och självklart uppvisa ett gott omdöme - men vi vet att det finns problem och att människor, djur och natur skadas och störs”, säger infrastrukturminister Catharina Elsmäster-Svärd (M) i ett pressmeddelande

Regeringen har tillsatt en utredning som har fått i uppdrag att utreda införande av förarintyg för vattenskoter.

Avsikten är att höja kunskapsnivån hos användare av vattenskotrar vad gäller bl a sjöregler, beteende till sjöss och miljöpåverkan.

I uppdraget kan man också läsa att den som har det frivilliga förarintyg som finns i dag för mindre fritidsbåtar inte ska behöva ta något särskilt bevis för vattenskoter och att utbildningen i princip bör motsvara den utbildning som i dag sker frivilligt för förarintyg för fritidsbåtar inom ramen för NFB.


 

 

 

22 augusti 2014: Regeringsuppdraget:

 

Uppdrag  att utreda införande av förarintyg for vattenskoter

 

 

Bakgrund  och skäl for utredningen

 

Vattenskotrar används av  personer    i    olika  ålderskategorier    som   har mycket  blandade  kunskaper   om vilka bestämmelser   som  galler nar man befinner  sig i  allmän  farled.  Främsta  användningsområdet    ar sport-  och fritidsaktiviteter.    För att höja kunskapsnivån hos användare av vatten- skotrar vad gäller sjöregler och beteende till sjöss samt miljöpåverkan bör  det  undersökas   om  införande   av någon  form   av förarbevis   är  en lämplig  åtgärd.  Ett införande av någon form av behörighet kopplad till ett utbildningskrav kan förväntas innebära bättre allmän kunskap om frarnförande/sjösäkerhet och miljöfrågor hos dem som vill köra vattenskoter.    Den som redan har det frivilliga förarintyg som finns för mindre   fritidsbåtar    ska  dock   inte  behöva  ta  något   särskilt   bevis  for vattenskoter.

 

 

En utbildning bör i princip motsvara den utbildning som idag sker frivilligt for förarintyg for fritidsbåtar.   Utbildningen har utvecklats av Sjöfartsverket inom ramen for samarbetet med Nämnden for Båtlivsutbildning (NFB).  Utarbetande och examination samt utfärdande av förarintyg   för  vattenskoter  bör  administrativt   ske    liknande  enkla satt  som  sker  beträffande   förarintyg   (dvs.  Transportstyrelsen delegerar till NFB  att utse examinatorer).

 

 

Vad ska utredaren  undersöka?

              Möjligheterna och    lämpligheten     i     att    införa    krav       en obligatorisk  utbildning    och ett   förarbevis           för  att    framföra vattenskoter. Utredaren    ska      ta   hänsyn    till   det   frivilliga förarintyg   som  finns  för              fritidsbåtar.   Innehavare   av sådant  intyg ska inte behöva  ta något  särskilt  bevis for vattenskoter.

              Konsekvenserna       för    privata     och    offentliga      aktörer     samt    för enskilda   individer   av att  införa              krav   en  obligatorisk     utbildning och  ett  förarbevis   for  vattenskoter.

    Kartlägga    om  det   finns   lämpliga   utbildare/examinatorer         och   i   sa fall      ange    vilken     myndighet       som     eventuellt       ska     godkänna utbildarna.

 •     Utredaren   bör  dessutom    beakta   att  en  modell   för  förarbevis            bor bygga befintliga  system  som det som i dag finns for förarintyg for fritidsbåtar i syfte att inte skapa onödig byråkrati.    Utredaren ska     även undersöka  hur polisen  och andra myndigheter ska kontrollera  att de krav som stalls ar uppfyllda.

    I sitt arbete  ska utredaren  tillvarata regler om och erfarenheter  av förarbevis    for    liknande     fordonskategorier       som     mopeder, snöskotrar,   fyrhjulingar  och motorcyklar.

 

 

Samråd och redovisning  av uppdraget

 

Samråd  ska  ske  med  branschaktörer    (förare/ägare   av vattenskoter  och vattenskoterbranschen,       t.ex.    försäljning    och    uthyrning)     och    med kontrollerande     och   reglerande    myndigheter    som   Transportstyrelsen, Havs-     och    Vattenmyndigheten,       Naturvårdsverket,       Sjöfartsverket, Lansstyrelser,  Kustbevakningen,   Rikspolisstyrelsen   m.fl.

 

 

Utifrån  utredningens   slutsatser  ska utredaren  formulera  ett  författnings- förslag till införandet  en obligatorisk  utbildning  och ett förarbevis  for att framföra  vattenskoter.

 

 

Utredaren ska slutligen upprätta  en konsekvensbeskrivning   och lämna finansieringsförslag   for eventuella  ökade  statliga  kostnader som följer av författningsförslaget.

 

 

Uppdraget  ska redovisas senast den 15 oktober  2014.

 

                       

 

Copyright ® 2014  

BATKOM - BÅTKOMPETENS

En RoCon-produkt

 

NAVIGATIONS- OCH BÅTMANÖVERUTBILDNING